تیر ۳, ۱۳۹۸

کوارتز

خرداد ۱۲, ۱۳۹۸

دالیا کرم ۳۰x۳۰

خرداد ۱۲, ۱۳۹۸

دالیا طوسی ۳۰x۳۰

خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

پاناروما

خرداد ۱۱, ۱۳۹۸

میکرون

خرداد ۹, ۱۳۹۸

عقیق

خرداد ۵, ۱۳۹۸

شانی